Učíme po novom – aj na našej škole

Pozitívny
ohlas účastníkov minuloročnej regionálnej  konferencie bol  pre členky Klubu moderných učiteľov pri SPŠ v Považskej
Bystrici podnetom k zorganizovaniu jeho II. ročníka. Ten sa uskutoční  dňa  2. 11. 2010  o  8:00 hod,  v zasadačke  MsÚ  v Považskej
 Bystrici
.