Sen o celodennom systéme

Mám taký sen, už od čias mojich vysokoškolských štúdií. Sen o celodennom systéme.
Prvý krát som sa s týmto termínom stretla už na prednáškach ohľadne vzdelávania Rómov. Jednalo sa vlastne o jeden z experimentov vzdelávania Rómov na východnom Slovensku asi v 80-tych rokoch, ktorý sa realizoval lokálne s využitím internátneho ubytovania rómskych detí, a vyučovacia a výchovná fáza prebiehala v doobedňajších aj v poobedňajších hodinách. Deťom bola pripravená alternatíva dovzdelávania a optimálneho využitia mimovyučovacieho času – formou záujmových aktivít a podobne, čím sa vlastne zvýšila a zlepšila interakcia medzi dieťaťom a pedagógmi, posilnili sa vzdelávacie ciele a zlepšila sa aj motivácia detí pre vzdelávanie. Ako následok tohto experimentu sa lokálne vybudovala vrstva rómskej inteligencie, ktorá následne pôsobila aj na komunitu a pomáhala v jej progrese. To, že experiment bol veľmi úspešný, asi netreba zdôrazňovať, pravdepodobne to bol jediný naozaj úspešný projekt realizovaný v našich podmienkach.

Správa zo stretnutia na ÚSVRK o vzdelávaní rómskych žiakov

Rómska minorita dlhodobo patrí medzi skupiny obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením. Rómovia sú skupinou obyvateľstva, ktorá často naráža na bariéry, ktoré im neumožňujú žiť dôstojný život. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobá chudoba, závislosť na dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania aj bývania, rôzne závislosti. Inklúzia Rómov sa odvíja od vzdelania a ich následného umiestnenia na trhu práce. Nízka vzdelanostná úroveň rómskeho obyvateľstva obmedzuje ich prístup na trh práce.

Tím pedagógov SKU, prezidentka PaedDr. Mária Barancová, výkonná riaditeľka za Žilinský kraj Mgr. Lucia Porubčanská a člen Mgr. Peter Krajňák sa zúčastnili 16.12.2011 stretnutia na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky s cieľom analyzovať prekážky pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít s návrhmi odporúčaní zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť.

Pozvanie pre zástupcov SKU

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky 16.12.2011 o 9:00 (piatok) pozýva zástupcov Slovenskej komory učiteľov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít na prezentáciu správy, ktorá obsahuje analýzu hlavných prekážok pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít. Táto správa bude taktiež obsahovať odporúčania na zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť. Tu očakávame podnetnú diskusiu. Prezentáciu si pripravila pani Maurizia Tovo zo Svetovej banky.

 

Miesto: Úrad splnomocnca vlády SR pre rómske komunity, Cukrová 14, Bratislava

Deň: 16.12.2011

Čas: 9:00 – 10:30

 

Svoj záujem sa zúčastniť prezentácie potvrďte, prosím, čo najskôr (do pondelka 12.12.2011) prezidentke SKU PaedDr. M. Barancovej cez tento kontaktný formulár alebo e-mailom.