Predbežné výsledky výskumu o názoroch učiteľov na T9

Výskum Názory učiteľov na Testovanie 9 sa uskutočnil na podnet prezidentky Slovenskej komory učiteľov, PaedDr. Márie Barancovej. Zber údajov prebiehal od 23. 6. 2011 do 17. 7. 2011 formou elektronicky distribuovaného dotazníka. Dotazníky boli zasielané na e-mailové adresy škôl, resp. ich vedúcich pracovníkov s pokynom, aby ich láskavo sprostredkovali určitému počtu (spravidla 1 – 2) učiteľov určeného predmetu (matematika, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra – školy s vyučovacím jazykom maďarským). Školy boli do výskumnej vzorky zaradené prostredníctvom náhodného výberu za jednotlivé kraje zo zoznamu škôl, ktoré sa zúčastňujú v Testovaní 9. Náhodný výber sa robil osobitne pre učiteľov matematiky a osobitne pre učiteľov slovenčiny. Spolu bolo rozoslaných 400 dotazníkov, z ktorých sa 168 vrátilo riadne vyplnených.

Správa z rokovania zástupcov SKU so zástupcami MŠVVaŠ a NÚCEM-u o Testovaní 9

Dňa 6. 5. 2011 sa zástupcovia Slovenskej komory učiteľov spolu s pánom Petrom Lengyelom zúčastnili na
rokovaní so zástupcami ministerstva školstva a NÚCEM o Testovaní 9. Rokovanie bolo zamerané najmä
na problémy, ktoré vyvolali výsledky tohtoročného Testovania 9 z matematiky a analýzu, ktorá by mohla
Testovanie 9 vylepšiť v budúcich rokoch. Mnohí učitelia a vedenie stredných škôl žiadalo zverejnenie prvotných
výsledkov, ktoré dosiahli žiaci v testoch z matematiky. Na stretnutí sa konštatovalo, že oficiálne výsledky,
ktoré NÚCEM odoslal školám, sú platné a nespochybniteľné. Po dohode s NÚCEM sme dospeli k tomu, že ak
riaditelia stredných škôl budú v sporných prípadoch považovať za potrebné nahliadnuť do prvotných odpovedí
žiakov, môžu NÚCEM požiadať o zaslanie prvotných výsledkov jednotlivých žiakov, ktoré im následne NÚCEM
poskytne
. Okrem toho sme sa dohodli na príprave dotazníka, ktorým zistíme názory učiteľov na Testovanie 9 a výsledky následne poskytneme NÚCEM. Ten ich zohľadní pri zostavovaní testov v ďalších rokoch.

Ivan Dudáš, viceprezident SKU