Reakcia SKU na zavádzajúce vyjadrenia MŠVVaŠ SR a ZMOS-u vo veci účelovej viazanosti príspevku na predškolákov v materských školách

Nerozumieme, ako je v demokratickej spoločnosti možné, že vláda rozhodne na základe argumentov jednej strany (ZMOS) bez toho, aby vôbec vypočula zástupcov materských škôl z praxe a rodičov, ktorých sa to najviac dotkne.

Stanovisko SKU k zrušeniu účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách

SKU vyzýva poslancov NR SR, aby pri hlasovaní návrh obsahujúci zrušenie účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie nepodporili. Vláda SR schválila na svojom zasadnutí dňa 7. júna 2017 v rámci balíka zmien vo financovaní škôl zrušenie účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách (MŠ). Táto zmena sa do návrhu zákona

Správa zo stretnutí k problematike systému prevencie a podpory v ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania v súvislosti s dokumentom „Učiace sa Slovensko“

Dňa 23. 5. 2017 sa na pozvanie MUDr. Ivana Juráša uskutočnili na pôde MŠVVaŠ SR ďalšie konzultačné stretnutia k problematike systému prevencie, podpory a intervencie pri výchove a vzdelávaní a k problematike predprimárneho vzdelávania. Cieľom stretnutí malo byť hľadanie konsenzu pripomienok k návrhu dokumentu „Učiace sa Slovensko“. Na stretnutí k systému

Správa z rokovania SKU s MŠVVaŠ SR zo dňa 18.09.2014

Slovenská komora učiteľov sa dňa 18. septembra
2014 zúčastnila rokovania na MŠVVaŠ vo veci návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu
pre materské školy (2014), ktorý v blízkej budúcnosti čaká schvaľovanie.

Stretnutia sa zúčastnili:

Za SKU: učiteľky materskej školy Mgr. Andrea
Benková, PaedDr. Mária Kondelčíková.

Za tím tvorcov nového ŠVP: Prof. PhDr. Branislav
Pupala CSc., Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák PhD., Doc. PhDr. Oľga Zápotočná CSc.

Za MŠVVaŠ: Ing. Peter Pellegrini – minister, Ing.
Marián Galan – zastupujúci generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva,
Ing. Henrieta Crkoňová  – vedúca
služobného úradu,  PhDr. Viera Hajdúková
PhD. – sekcia regionálneho školstva,  Ing.
Ondrej Divinský – riaditeľ odboru základných škôl.

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Mesto Prešov Vás pozývajú 1. – 2. 12. 2011 na vedecko – odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu.