Postačí k atestácii potvrdenie od riaditeľa?

Viacerí učitelia sa opakovane obracali na Slovenskú komoru učiteľov so sťažnosťami, že Metodicko-pedagogické centrum nerešpektuje zákonné ustanovenia o atestačnom portfóliu a žiada neúmerne dokazovanie profesijných kompetencií cez portfólio napriek tomu, že zákon 138/2019 umožňuje, aby namiesto otrockého dokazovania učiteľ predložil potvrdenie od riaditeľa školy. Ministerstvo školstva SR na opakované výzvy

Návrhy k zákonu 596/2003 o správe v školstve a školskej samospráve

Milí členovia a sympatizanti Slovenskej komory učiteľov. Jeseň 2021 by mala byť časom prípravy novely zákona 596/2003, ktorý je kľúčový zákon demokratizácie školstva. Obsahuje zadefinovanie riaditeľa školy – jeho výber, vymenovanie a odvolanie, fungovanie rady školy, kompetencie zriaďovateľa, štátnej školskej inšpekcie aj ministerstva ako aj systém zriaďovania a vyraďovania škôl

Verejné výberové konanie na riaditeľa – mýty a otázky

Slovenská komora učiteľov spolu s Transparency international Slovensko v júni 2021 zavŕšila dlhodobú snahu o skvalitnenie procesov riadenia škôl a školských zariadení vydaním prvej spoločnej publikácie Transparentný výber riaditeľov škôl. Táto publikácia je významnou bodkou za mnohými aktivitami oboch organizácii v prospech spoločenských tém participácie, demokracie a transparentnosti. Jednou z jadrových tém výberových konaní je nepochybne otázka,

Môže riaditeľ aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami zmluvu na určito?

V otázkach, ktoré dostávame, sa nám opakuje problém s dobou určitou: Môže riaditeľ školy opätovne aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami (napr. z projektov) zmluvu na určito?  Napríklad: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú zmluvu opakovane na dobu určitú s dovetkom, že nemáme právo na pracovnú zmluvu na dobu

Potrebujeme zmenu konceptu riaditeľovania?

Nie je  tajomstvom, že Slovenská komora učiteľov dlhodobo žiada, aby sa slovenské školstvo dostalo konečne na úroveň demokracie vyspelých krajín sveta. Nielen v pekne pripravenej hodine občianskej výchovy, či kritickom myslení žiakov na hodine matematiky. Ale aj v realite dospelých samotnej školy. Je až paradoxné, že najnovšie si žiaci môžu už aj

Komora učiteľov hodnotí školský rok

Slovenská komora učiteľov bilancuje prvý, skutočne náročný školský rok nového vedenia ministerstva školstva. V septembri 2020 sme predstavili tri hlavné priority školského roka s mottom: „Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni“: systém vzdelávania učiteľov, zjednotenie financovania škôl a demokratizácia v školách. Zdôraznili sme tému dobrého spravovania štrukturálnych fondov, transformáciu priamo riadených organizácii a stálu agendu

Aby učiteľský zbor nepracoval v katastrofických podmienkach

Podľa aktuálneho celoslovenského prieskumu Slovenskej komory učiteľov (SKU) nezanedbateľná časť pedagogických pracovníkov pracuje v katastrofických až neľudských podmienkach, či už z hľadiska systémového, vzťahového alebo mocenského. Teda okrem materiálno-technického zázemia, čo je na inú debatu. Česť všetkým výnimkám fungujúcim optimálne, žiaľ realita je skôr nasledovná: Mladý človek vstúpi v šiestich rokoch

Petícia – Otvorený list Vláde Slovenskej Republiky k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien

Podporte svojím podpisom otvorený list vláde k zmene systému spolupráce občianskej spoločnosti a vlády: https://www.peticie.com/podporte_svojim_podpisom_otvoreny_list_vlade_k_zmene_systemu_spoluprace_obianskej_spolonosti_a_vlady Viacero neziskových organizácii a občianskych aktívnych ľudí vyzýva vládu k zmene spolupráce s občianskou spoločnosťou a mimovládnym sektorom. Otvorený list Vláde Slovenskej Republiky k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien My, aktívne občianky a

Reakcia SKU na analýzu IVP: Riaditelia dvakrát a dosť?!

Inštitút vzdelávacej politiky v týchto dňoch vydal analýzu vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov s názvom Riaditelia, dvakrát a dosť?! (IVP, jún 2021). Z úvodu štúdie vyplýva, že sa „opakovane otvára diskusia o tom, či ku skvalitneniu školského prostredia môže prispieť obmedzenie počtu funkčných období riaditeľa,“ s odvolaním sa na články Nových školských odborov,

Prieskum atraktivity riaditeľského povolania na Slovensku

Jedným z najdôležitejších nástrojov samosprávy a ňou spolutvorenej rady školy, na ovplyvňovanie kvality školy, je výber jej riaditeľa. Riaditeľ je nielen štatutárnym zástupcom školy, ale zodpovedá aj za hospodárenie s rozpočtom a majetkom školy, napĺňanie kvality vzdelávacieho procesu či za výber, vzdelávanie a motivovanie učiteľov. Aj preto Slovenská komora učiteľov

Skúsenosť s výberovým konaním

Pozrite si video, v ktorom stredoškolský učiteľ Peter Wetzler hovorí o svojej skúsenosti s výberovým konaním na riaditeľa školy. Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.