Zbierka potravín pre Ukrajinu

Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine v spolupráci s Inklucentrom a Slovenskou komorou učiteľov pripravili zbierku potravín a ďalších potrieb pre ľudí v Ukrajine. Momentálne je situácia urgentná a vaša pomoc bude expresne doručovaná teraz najmä na územie Ukrajiny, pokiaľ je to ešte možné. Zbierka potrvá LEN 2 DNI. Prosíme doneste len potreby zo zoznamu nižšie. KEDY: Nedeľa, 20.3.2022      9:00 – 15:00

Školy pre Ukrajinu

Po dvoch rokoch náročného pandemického obdobia pre slovenské školstvo prichádza nová výzva: Ako realizovať komplexný proces rozvoja a podpory detí prichádzajúcich z vojnového územia Ukrajiny? Ako nastaviť prepojenie a spoluprácu medzi zložkami systému? V článku sa budeme venovať základným východiskám, prvým krokom, systémovým návrhom a víziám. Zároveň Komora je pripravená aktívne sa zapojiť do spolupráce.

Vojna a moc musí byť porazená aj v školskom prostredí

„V tomto svete pôsobia aj iné sily než zlá vôľa…“ (J. R. Tolkien) Emócie a dobré skutky v týchto časoch ruka v ruke prinášajú bohaté ovocie. Súčasne s tým je čas aj na hlbšiu a systémovú reflexiu. Čo je príčinou páchania zla? Aký je odkaz hrdinstva týchto dní? Aké odpovede dáva náboženstvo či filozofia a aké humanistická

Správa z valného zhromaždenia OZ Slovenská komora učiteľov.

ZÁPISNICA z riadneho valného zhromaždenia OZ Slovenská komora učiteľov,   z dňa 19. 2. 2022 online prezenčnou formou Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie valného zhromaždenia prezidentom SKU, predstavenie programu valného zhromaždenia 2. Správa o činnosti SKU za rok 2011 3. Správa o hospodárení SKU za rok 2021 4. Návrh  plánu činnosti SKU

Neskoré a slabé vyhlášky k novelám zákonov prichádzajú

Ministerstvo školstva predložilo v závere februára 2022 kľúčové vyhlášky: Vyhláška o základnej škole, Vyhláška o strednej škole, Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, Všetky tri vyhlášky boli vložené ministerstvom do tzv. medzirezortného pripomienkového konania do 15.3.2022, kedy ho môžu organizácie a iné rezorty pripomienkovať. Následne prebehne rozporové konanie s organizáciami

Vzdelávanie PZ a OZ naďalej nefunguje

Komora učiteľov dlhodobo kritizuje systém vzdelávania PZ a OZ (29.7.2020, 2.9.2020, 30.12.2021). Ani za dva roky nového vedenia ministerstva po novele zákonov neprišlo k takmer žiadnym zmenám v tejto oblasti (Komisia pre profesijný rozvoj, kontrola kvality, atestácie, nastavenie profesijných kompetencií, legislatíva, kvalitná ponuka vzdelávaní, obava z ďalšej vlny eurofondov vyliatych

Asistentov či odborných zamestnancov nemožno zneužívať

Slovenská komora učiteľov aj Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania dostáva v poslednom období opakovane podnety zo strany zamestnancov škôl v projekte MPC – POP I. a II., ale aj ostatných zamestnancov v súvislosti s hrubým porušovaním ich práv ako zamestnancov. Všetci sme si vedomí veľmi náročnej pandemickej situácie, ale o

Otázky a odpovede k funkčnému vzdelávaniu

Na naše otázky k problematike funkčného vzdelávania od 1. 1. 2022 sme dostali odpovede z legislatívno – právnej sekcie MŠVVaŠ SR, ktoré zverejňujeme v plnom znení. Ak vzdelávanie začalo ešte pred 2019 a moduly (rozširujúce) neskončili doteraz, (zákon to umožňoval do r. 2026), absolvovali v neskončených moduloch  FV už viac ako 220 hodín,

Legislatívne zmeny 2022

Po takmer dvoch rokoch náročného procesu tvorby noviel zákonov s dvoma kolami, nezvládnutým procesom prípravy a s množstvom pripomienok nakoniec k 1.1.2022 vstúpia do platnosti tri rozsiahle novely zákonov – školský zákon 245/2008, zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon 61/2015 o odbornom vzdelávaní (tento sme v

Zmena obsahu a foriem základného vzdelávania_pripomienkovanie

Milé členky a členovia Slovenskej komory učiteľov, v týchto dňoch má široká pedagogická obec možnosť zapojiť sa do pripomienkovania dokumentov Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach, ktoré sa stanú základnými piliermi zmien obsahu a foriem v základnom školstve. Ak máte chuť prispieť ku konštruktívnej diskusii: prihláste sa na verejné konzultácie k

Pozvánka na valné zhromaždenie 19.2.2022

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na VALNÉ ZHROMAŽDENIE TERMÍN:  19. 02. 2022 FORMA: online videokonferencia cez Google Meet REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky do 15. 02. 2022 tu. PROGRAM:  13:45 – 14:00 hod. online prihlasovanie – registrácia účastníkov 14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU  Schválenie programu VZ  Správa